Chino

Chino Series

Combining the civilization from europe to asia

 • CN01

  CN4501 : 4.5" x 4.5"

  CN5601 : 6" x 6"

 • CN02

  CN4502 : 4.5" x 4.5"

  CN5602 : 6" x 6"

 • CN03

  CN4503 : 4.5" x 4.5"

  CN5603 : 6" x 6"

 • CN04

  CN4504 : 4.5" x 4.5"

  CN5604 : 6" x 6"

 • CN05

  CN4505 : 4.5" x 4.5"

  CN5605 : 6" x 6"

 • CN06

  CN4506 : 4.5" x 4.5"

  CN5606 : 6" x 6"

 • CN07

  CN4507 : 4.5" x 4.5"

  CN5607 : 6" x 6"

 • CN08

  CN4508 : 4.5" x 4.5"

  CN5608 : 6" x 6"

 • CN09

  CN4509 : 4.5" x 4.5"

  CN5609 : 6" x 6"

 • CN10

  CN4510 : 4.5" x 4.5"

  CN5610 : 6" x 6"

 • CN11

  CN4511 : 4.5" x 4.5"

  CN5611 : 6" x 6"

 • CN12

  CN4512 : 4.5" x 4.5"

  CN5612 : 6" x 6"

 • CN13

  CN4513 : 4.5" x 4.5"

  CN5613 : 6" x 6"

 • CN14

  CN4514 : 4.5" x 4.5"

  CN5614 : 6" x 6"

 • CN15

  CN4515 : 4.5" x 4.5"

  CN5615 : 6" x 6"

 • CN16

  CN4516 : 4.5" x 4.5"

  CN5616 : 6" x 6"

 • 4.5" x 4.5"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  4.5" x 4.5"
  110 mm.
  110 mm.
  10 mm.
  Kg./carton
  50 pieces/carton
  70 /sq.m.
 • 6" x 6"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  6" x 6"
  145 mm.
  145 mm.
  10 mm.
  Kg./carton
  28 pieces/carton
  40 /sq.m.
Select Color
Select Size
Installation
Room Area
s.q.m.
Select Pattern
Room Area
s.q.m.

Bezen tiles are made of high-quality granite with low-rate water absorption. The tiles are particularly designed for outdoor purposes. Due to the small size, the tiles cannot be laid with the bun technique. The tile laying requires appropriate surface preparation and adhesive especially-de-signed for granite tiles or low rate water absorption tiles. It is recommended to leave 5mm. interval between tiles, anit-mold grout mixed with fine sand ( 3 kg. of grout : 1 kg. of fine sand, the mixture can cover 1.5 m2 )

เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง

คละกระเบื้องก่อนปู

วางแนวการปูกระเบื้องตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ผสมกาวซีเมนต์ตามวิธีการใช้งานของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้

ปูกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู เพราะกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

ผสมกาวยาแนวที่มีส่วนผสมของทราย และกันราดำตามวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ควรยาแนวหลังจากกาวซีเมนต์แห้งสนิท และยาแนวให้เต็มร่องทั่วทั้งพื้นที่

ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ระมัดระวังอย่าให้กระเบื้องเกิดความสกปรก

Bezen Tips

- สำหรับกระเบื้องรุ่นไม่เคลือบผิว ควรทิ้งให้ปูนยาแนวแห้งสนิท ก่อนใช้กรดเกลือ (เข้มข้นไม่เกิน 20%) ทำความสะอาดคราบปูนที่ตกค้าง ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง
- สำหรับกระเบื้องรุ่นเคลือบผิว สามารถใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากยาแนวแห้งสนิทหากยังมีคราบปูน หรือสิ่งสกปรกอื่นตกค้างอยู่ สามารถใช้ กรดเกลือเข้มข้นไม่เกิน 20% ทำความสะอาดได้ จากนั้นใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง