Japan Nano

Japan Nano Series

Shining simplicity

 • White Granito

  JN2910 : 2'' x 9''

  JN3910 : 3'' x 9''

 • Charcoal

  JN2989 : 2'' x 9''

  JN3989 : 3'' x 9''

 • Slate Gray

  JN2981 : 2'' x 9''

  JN3981 : 3'' x 9''

 • Yellow Stone

  JN2920 : 2'' x 9''

  JN3920 : 3'' x 9''

 • Silalang

  JN2990 : 2'' x 9''

  JN3990 : 3'' x 9''

 • Sandy Pink

  JN2951 : 2'' x 9''

  JN3951 : 3'' x 9''

 • Red Brown

  JN2956 : 2'' x 9''

  JN3956 : 3'' x 9''

 • Prima Gold

  JN3925 : 2'' x 9''

  JN3925 : 3'' x 9''

 • Topaz

  JN2928 : 2'' x 9''

  JN3928 : 3'' x 9''

 • Royal Green

  JN2931 : 2'' x 9''

  JN3931 : 3'' x 9''

 • Jazzy Blue

  JN2973 : 2'' x 9''

  JN2973 : 3'' x 9''

 • Sky Blue

  JN2971 : 2'' x 9''

  JN3971 : 3'' x 9''

 • 2" x 9"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  2" x 9"
  50 mm.
  224 mm.
  9 mm.
  9.75 Kg./carton
  50 pieces/carton
  69 /sq.m.
 • 3" x 9"

  Size
  Width
  Length
  Thickness
  Weight
  Package
  Pieces/1 sq.m.
  3" x 9"
  65 mm.
  224 mm.
  9 mm.
  9.80 Kg./carton
  40 pieces/carton
  55 /sq.m.
 • JP007

  JN2910 = 72 Pieces/1 sq.m.

 • JP008

  JN2910 = 67 Pieces/1 sq.m.

  JN2971 = 8 Pieces/1 sq.m.

  JN2973 = 15 Pieces/1 sq.m.

 • JP009

  JN2989 = 55 Pieces/1 sq.m.

  JN3981 = 27 Pieces/1 sq.m.

 • JP010

  JN2990 = 44 Pieces/1 sq.m.

  JN3990 = 22 Pieces/1 sq.m.

 • JP011

  JN2951 = 90 Pieces/1 sq.m.

 • JP012

  JN2931 = 82 Pieces/1 sq.m.

Select Color
Select Size
Installation
Room Area
s.q.m.
Select Pattern
Room Area
s.q.m.

Bezen tiles are made of high-quality granite with low-rate water absorption. The tiles are particularly designed for outdoor purposes. Due to the small size, the tiles cannot be laid with the bun technique. The tile laying requires appropriate surface preparation and adhesive especially-de-signed for granite tiles or low rate water absorption tiles. It is recommended to leave 5mm. interval between tiles, anit-mold grout mixed with fine sand ( 3 kg. of grout : 1 kg. of fine sand, the mixture can cover 1.5 m2 )

เตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง

คละกระเบื้องก่อนปู

วางแนวการปูกระเบื้องตามแบบ หรือตามความเหมาะสมของหน้างาน

ผสมกาวซีเมนต์ตามวิธีการใช้งานของกาวซีเมนต์ที่เลือกใช้

ปูกระเบื้องตามแนวที่กำหนดไว้ไม่ต้องแช่น้ำก่อนปู เพราะกระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ

ผสมกาวยาแนวที่มีส่วนผสมของทราย และกันราดำตามวิธีใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

ควรยาแนวหลังจากกาวซีเมนต์แห้งสนิท และยาแนวให้เต็มร่องทั่วทั้งพื้นที่

ใช้ฟองน้ำชุบน้ำทำความสะอาด หมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ระมัดระวังอย่าให้กระเบื้องเกิดความสกปรก

Bezen Tips

- สำหรับกระเบื้องรุ่นไม่เคลือบผิว ควรทิ้งให้ปูนยาแนวแห้งสนิท ก่อนใช้กรดเกลือ (เข้มข้นไม่เกิน 20%) ทำความสะอาดคราบปูนที่ตกค้าง ใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง
- สำหรับกระเบื้องรุ่นเคลือบผิว สามารถใช้ผ้าแห้งทำความสะอาดได้ทันทีหลังจากยาแนวแห้งสนิทหากยังมีคราบปูน หรือสิ่งสกปรกอื่นตกค้างอยู่ สามารถใช้ กรดเกลือเข้มข้นไม่เกิน 20% ทำความสะอาดได้ จากนั้นใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดอีกครั้ง