SERIES

CHINO

กระเบื้องรุ่น ชิโน

ผสมผสานอารยธรรมจากยุโรปสู่เอเซีย เพิ่มสีสันและลวดลายให้ทุกพื้นที่ของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง

ผสมผสานอารยธรรมจากยุโรปสู่เอเซีย เพิ่มสีสันและลวดลายให้ทุกพื้นที่ของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น
การใช้งาน : ภายนอกและภายในอาคาร ใช้ได้ทั้งพื้นและผนัง

COLOUR

logo Full Digital-09

SIZE

SpecCN

PATTERN

SpecCN_1