Article

สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน

สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน

ทิศทางลมกับบ้าน

ทิศทางลมกับบ้าน ก่อนซื้อบ้าน ปลูกบ้าน ควรรู้ ลม ทิศทางลม เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คนที่กำลังซื้อบ้านหรือจะสร้างบ้าน ควรรู้เรื่องของลมไว้ …

ความรู้เกี่ยวกับ “กระเบื้อง”

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กระเบื้อง”

กระเบื้องโฮโมจีเนียสคือ

กระเบื้องโฮโมจีเนียส Homogeneous Tiles คืออะไร คนรักบ้านต้องอ่าน …

กระเบื้องพอร์ซเลนคือ

กระเบื้องพอร์ซเลน “Porcelain Tiles” คืออะไร?   …

กระเบื้องมีกี่ประเภท

กระเบื้องมีกี่ประเภท เรื่องที่ต้องรู้ก่อนปลูกบ้าน    ก่อนจะสร้างบ้านสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือ กระเบื้องมีกี่ชนิด …

เชื้อราในกระเบื้องเกิดจากอะไร ? เชื้อราในกระเบื้อง คือฝันร้ายของใครหลายคนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับบ้านที่คุณรักอย่างแน่นอน ซึ่งมักจะมีสาเหตุที่เกิดจากความชื้นที่สะสมนาน …

กระเบื้องปูภายนอก ต้องเลือกอย่างไร ในการเลือก กระเบื้องปูภายนอก ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญของคนที่กำลังสร้างบ้าน …

กระเบื้องโรงรถ

เลือกกระเบื้องปูโรงรถ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?  ในการเลือก กระเบื้องปูโรงรถแบบต่าง ๆ …